Logotyp för Malung-Sälens kommun

Tandådalens Fjällvillor

Planområdet är beläget i Sälenfjällen vid Tandådalens centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintliga stugor, samt tillbyggnad av ett parhus för att komplettera befintlig bebyggelse. Planen syftar i övrigt till att reglera planområdet i linje med befintlig bebyggelsestruktur.

Detaljplanen antogs av MSN* §27: 2023-03-01

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023- 03 -30

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 5.6 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

25 Juli 2024