Logotyp för Malung-Sälens kommun

Selvägen

Planområdet är beläget i Lindvallen, ca 1km norr om Experium.

Syftet med planförslaget är att tillåta en förändrad fastighetsindelning för fastigheten Västra Sälen 4:52.

Fastigheten är idag obebyggd. Gällande detaljplan anger bostadsändamål i en våning. Planförslaget anger en huvudbyggnad med max 2 våningar per tomt.

Detaljplanen antogs av BN 2017-12-13, § 103

Planförslaget har vunnit laga kraft 2018-01-10.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 166.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 339.8 kB.

20 Juni 2024