Logotyp för Malung-Sälens kommun

Myrflogården, Mornäs 16:71.

Planområdet är beläget på Flatfjällets nedre västsluttning vid korningen mellan Flatfjällsvägen och Mornäsvägen.

Planförslagets huvudsakliga syfte är att ändra användningen så att den befintliga bebyggelsen legaliseras samt möjliggöra byggnation av ytterligare ett fritidshus. Fastigheten avses kunna delas upp i tre fastigheter.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-06-18

Planförslaget har vunnit Laga kraft :2020-07-24

Plankarta Pdf, 185.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 503 kB.

Illustrationskarta Pdf, 138.8 kB.

VA-plan Pdf, 143 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

20 Juni 2024