Logotyp för Malung-Sälens kommun

Förtätning Västra Sälen 3:125 & del av 3:3

Syftet med planen är att förtäta i första hand befintligt bebyggelseområde med nya bostäder.

Inom nu aktuellt planområde gäller i huvudsakligen ”Detaljplan Västra Sälen 3:3”, laga kraft 2013-09-23. Markägarna har framfört önskemål om att utöka del av Olarsängen som ligger i anslutning till Sälfjällstorget, Lindvallen genom en förtätning av befintligt område med förändring av ursprunglig prickad mark samt mindre ökning av befintlig byggrätt. Slutligen vill markägaren generalisera markanvändningen från ”Hotell alternativt Stugby” till att inkludera bostäder ”B” och en ny detaljplan har därför tagits fram.

Detaljplanen antogs av KF* : 2022-10-24

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-11-22

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 539.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

*Kommunfullmäktige

20 Juni 2024