Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ändring Sälen, Söder om Elljusvägen,- Östra Sälen 8:54

Området är beläget i sluttningen öster om Sälens centrum. Nu gällande detaljplan har en bestämmelse vilken anger att fastigheten Östra Sälen 8:54 endast kan delas i två fastigheter.

Syftet med ändringen är att möjliggöra att befintlig fastighet kan delas i fler än två.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*:  2020-10-01

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-11-10

Plankarta Pdf, 2.9 MB.

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Samrådsredogörelse finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Var vänlig att notera att ändringen av detaljplanen handläggs med begränsat förfarande, vilket innebär att samrådet är det enda tillfället som ges för att lämna synpunkter.

Granskningen uteblir och detaljplanen antas efter samrådet.

3 Mars 2024