Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ändring Ravinen, Västra Sälen 8:62

Planområdet är beläget i Sälenfjällen norr om Sälfjällstorget.

Planens syfte är att ändra gällande detaljplan för att medge att en trevåningsbyggnad får uppföras i planens västra del, samt höja byggnadsarean och den tillåtna nockhöjden i planens östra del.

Samtidigt regleras tillfarterna till ravinen och Torggallerian.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2021-02-04

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-03 -09

Plankarta Pdf, 235 kB.

Planbeskrivning Pdf, 366.8 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Utlåtande finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

20 Juni 2024