Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Medicinskt ansvar

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten, en verksamhetschef.
Verksamhetschef ansvarar för:

 • att närstående omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras
 • det medicinska omhändertagandet
 • den löpande verksamheten
 • samordning och samverkan
 • rutiner och direktiv/instruktioner
 • personalens kompetens
 • uppföljning och utvärdering

Ädelreformen 1992 innebar att kommunen tog över ansvaret för vissa sjukvårdsinsatser inom särskilt boende från landstingen. I samband med detta lagstadgades kravet på att kommunerna skulle ha en sjuksköterska med särskilt ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården.

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att:

 • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
 • patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
 • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
 • beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
 • att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering
 • att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
 • att anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsätts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för allvarlig skada eller sjukdom
Sidan uppdaterad 2019-05-02 av