Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Hälsoskydd

I gamla tider var namnet på de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna just "hälsovårdsnämnden". Det namnet kan du fortfarande hitta på skyltar uppsatta på till exempel badplatser.

Miljönämnden är den del inom kommunen som arbetar med det som kallas hälsoskydd. I hälsoskyddsarbetet ingår kontroll av till exempel buller, boendemiljö, badanläggningar, kroppsvård, skolor och mycket mer.

Anmäl din verksamhet

Så kallade "hygienlokaler" där allmänheten erbjuds en hygienisk behandling och "offentliga lokaler" där allmänheten ges möjlighet till bassängbad eller där barn vistas dagtid och solarier ska anmälas till Miljönämnden innan de tas i bruk (senast 6 veckor innan). Miljönämnden inspekterar hälsoskyddsaspekterna vid dessa anläggningar. Syftet med anmälan är att vi ska ha möjlighet att lämna råd och ställa krav på en lokal innan lokalen tas i bruk.

Det är förbjudet att bedriva anmälningspliktiga verksamheter utan att anmälningsplikten fullgjorts. Annars finns risk för att verksamheten belastas med en miljösanktionsavgift. Har du inte anmält din verksamhet tidigare behöver du göra detta till Miljönämnden.

Andra typer av verksamheter som inte är anmälningspliktiga men som Miljönämnden har tillsyn över är till exempel:

  • Hotell
  • Vandrarhem
  • Camping
  • Diskotek
  • Idrottsanläggning
  • Massage
  • Hudvård
  • Frisör

Vid en inspektion kontrolleras bland annat lokalernas inredning, utformning, städning och så vidare. Syftet med tillsynen är att garantera allmänheten god hälsa och bra miljö.

Aktuell tillsyn av skolor i kommunen

Malung-Sälens Miljökontor deltar i ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan. I projektet sker ett samarbete med Miljö- och byggenheten i Vansbro kommun. Tillsynsprojektet innebär att samtliga skolor i kommunen kommer att inspekteras under hösten, med avseende främst på städning och ventilation.

Inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer då det är många personer som vistas samtidigt på en relativt lite yta. Detta ställer höga krav på bland annat ventilation och städning. Även om många skolor idag har en bra inomhusmiljö krävs att man ser över miljön och jobbar med att uppnå de regler och rekommendationer som gäller. Målet med projektet är en bättre inomhusmiljö för eleverna i kommunens skolor. Mer information finns på folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Miljönämnden har tillsyn över de bassängbad och strandbad som finns i kommunen och som används av allmänheten.

Badanläggningar som ska anmälas till Miljönämnden är t.ex. bassängbad (både inomhus och utomhus) och bubbelpooler som är avsedda för allmänheten eller används av många människor.

I en badanläggning vistas ofta många människor samtidigt. Vattnet tillförs hela tiden föroreningar och måste hela tiden renas.

Badvattnet renas dels genom en reningsanläggning och även genom tillförsel av desinficeringsmedel, där klor är det vanligaste. Att tillföra klor eller annat desinficeringsmedel är både en reningsteknik och verkar i förebyggande syfte. Medlet tar hand om bakterier och vissa virus som tillförs vattnet.

Egenkontroll och tillsyn

För alla verksamheter ska det finnas ett upprättat ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram finns till för att olägenheter inte ska uppstå för människors hälsa och miljön. I egenkontrollen ska det finnas en skriftlig ansvarsfördelning och rutiner för hygien och kemikaliehantering i verksamheten.

Exempel på hygienlokaler är anläggningar där olika skönhetsbehandlingar bedrivs eller där någon "tar hand om" din kropp.

För att anmälan ska krävas ska verksamheten innebära att huden penetreras med stickande eller skärande verktyg (således med risk för blodsmitta) t.ex. fotvård,
håltagning, akupunktur, tatuering o.s.v.

Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen av solarier till de kommunala miljönämnderna. Detta innebär även att solariverksamheter ska anmälas till miljönämnden.

Anmälan av verksamheten ska göras innan den startas upp eller under tiden verksamheten pågår för de anläggningar som var i bruk innan lagstiftningen trädde i kraft.

Det är solarier med rören "UV typ 3" som ska anmälas till miljönämden. Andra typer av solarier, som medicinska anläggningar, ska godkännas av Statens Strålskyddsinstitut.

Verksamheter där barn vistas (vanligtvis dagtid) exempelvis förskola, skola och fritidshem ska anmälas till miljönämnden innan de startar.

Detta gäller både kommunalt drivna verksamheter och verksamheter i privat regi.


Sidan uppdaterad 2016-11-21 av