Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 25 september

Malung-Sälens kommunfullmäktige sammanträder i Folkets Park Orrskogen, Malung måndagen den 25 september 2017 klockan 18.30

Allmänheten är varmt välkommen!

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Återredovisning av kommunstyrelsen
 • Budgetramar 2018-2021
 • Begäran om utökad budgetram 2017, barn- och utbildningsnämnden
 • Avveckling av Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag
 • Sälenhallen - Revidering av gymavgifter
 • Investeringsobjekt kallförrådet Skerbackarna 1:1
 • Riktlinjer för avgifter inom LSS och socialpsykiatri
 • Övertagande av slutgodkännande av täkter
 • Sammansättning och uppdrag för arvodes- och organisationskommittén
 • Ansvar för uppsatt gatunamnsskylt på enskild väg
 • Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
 • Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Region Dalarna 2016
 • Årsredovisning för Västerdalarnas utbildningsförbund 2016
 • Årsredovisning för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 2016
 • Motion angående Demokratisera kommunen - medborgarinflytande i tiden
 • Motion angående Ekonomin är prio 1, det måste alla förstå
 • Motion angående Reducering av partistödet
 • Motion angående Översyn av interndebiteringssystemet
 • Motion angående Ändring i avfallsföreskrifterna
 • Motion angående Tillgängligheten på återvinningscentralerna
 • Avsägelser och val
 • Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 • Handlingar för kännedom

Ta del av handlingarna här

Sidan uppdaterad 2017-09-18 av