Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Socialnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 1
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-01-18 § 1.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsen
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 1-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKS 2019-01-15 §§ 1-16.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§ 1
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSN 2019-01-17 § 1.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kungörelse utställning- Högstrand 1:11- 1:54, Garpsätra Stugby.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentHögstrand 1:11 - 1:54
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett förslag till detaljplan för Högstrand 1:11 - 1:54, Garpsätra stugby har upprättats av ByggTeknik
  AB, och finns utställt enligt PBL 2010:900 för utställning 14 Januari 2019  – 12 Februari 2019.

  Planens syfte är att genom planändring av ett tidigare detaljplanelagt område utöka byggrätten från 80 m2 till 120 m2.

 5. Kungörelse om granskning  - Detaljplan för Gusjön 4:69
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentGusjön 4:69 i Kläppen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Syftet med planförslaget är att ändra markanvändningen till bostadsändamål så att planområdet kan indelas i flera bostadstomter och därmed möjliggöra färre större byggrätter på enskilda tomter.

 6. Kungörelse av granskning - Detaljplan Fjällsåsgården & Wasagården
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentFjällsåsgården & Wasagården
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget norr om Fjällvägen vid infarten till Hundfjällets skidanläggning.

  Syftet med planen är att möjliggöra en komplettering med fler fritidslägenheter som
  ett komplement till den befintliga restaurangen. Planförslaget beräknas ge ett tillskott på ca 12 lägenheter med i genomsnitt 8 bäddar per lägenhet.

 7. Meddelande om antagande av Detaljplan för Rörbäcksnäs 40:50.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentAktivitetsområde Joänget - Rörbäcksnäs 40:50
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-11-26 §106 att anta Detaljplan för Rörbäcksnäs 40:50, i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2018-12-04.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

  eller via e-post till: plan@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2017-12-11 av