Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Gammelgårdsområdet

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att del av fastigheten Västra Sälen 5:42 samt 10 st sedan tidigare avstyckade större tomter inom Gammelgårdsområdet kan fastighetsbildas och bebyggas med fritidshus. Vidare syftar planförslaget till att möjliggöra utveckling av hotellverksamhet direkt norr om Gammelgårdens Värdshus.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Geoteknisk undersökningPDF


Fastighetsförteckning och samrådsredogörelse finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret och skickas vid förfrågan.


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 2 November 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS/2016.389 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          plan@malung-salen.se                             Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Tomas Johnsson


Sidan uppdaterad 2018-10-10 av