Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Ändring av del av detaljplan Sälen by, Östra Sälen 5:23

Planområdet är beläget i Sälens by strax öster om Sälenvägen.

Fastigheten är i gällande detaljplan planlagd för handel och bostäder i högst två våningar plus suterräng.Fastighetsägaren Malungshem AB, vill med planändringen möjliggöra för  ytterligare en våning och därmed tillskapa sex nya lägenheter.

 

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

 

SamrådsinformationPDF

Plankarta m planbeskrivningPDF

 


 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 6 April 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.402 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                      eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                               plan@malung-salen.se                         Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                          Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                             Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2018-03-12 av