Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ändring del av detaljplan ( Kullen & Backen) Transtrands Kronopark 1:436

Området vilket planändringen avser är beläget ca 800 meter nordväst om Stöten centrum.

Berört område är planlagt för hotell (K) i gällande detaljplan. Största tillåtna byggnadsarea är 1000 m2 och största tillåtna bruttoarea är 3000 m2 Byggnadshöjd 7,5 meter i högst två våningar medges. Ändringens syfte är att möjliggöra även för bostadsändamål inom kvarteret. Tillåten byggnadshöjd föreslås höjas till 9,5 meter för att möjliggöra tre fulla våningar. Ingen ökning av gällande byggrätt föreslås.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

GranskningsinformationPDF

Plankarta med planbeskrivningPDF

Utdrag ur registerkartanPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 18 Mars 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.


Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019.155 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                           eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                    plan@malung-salen.se                                     Malung-Sälens kommun
Box 14                                                               Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                  Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2020-02-26 av