Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ändring av detaljplan - Stöten Personalbostäder, Södra

Planområdet är beläget ca 1000 meter nordväst om Stöten centrum.

Ändringens syfte är att flytta fram genomförandetiden för den del av detaljplanen som idag omfattar fastigheten Transtrands Kronopark 1:465.
Parallellt med nu aktuell planändring pågår en planändring för Transtrands Kronopark 1:426 och 1:427 inom detaljplanen Kullen och Backen vilken innebär en föreslagen höjd byggrätt och därmed en ökad vattenförbrukning. Idag finns begränsad kapacitet i vattenverket för att ansluta ny bebyggelse utöver nollalternativet (utbyggda planer och laga kraftvunna planer). Med anledning av detta föreslås att genomförandetiden för den obebyggda delen av Detaljplan för Stöten personalbostäder, södra flyttas fram till en tidpunkt då en ny förstärkt vattenförsörjning kan tas i bruk. Återstående byggrätt inom rubricerad detaljplan föreslås användas för exploatering inom fastigheterna Transtrands Kronopark 1:426 och 1:427.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


SamrådsinformationPDF

Plankarta med planbeskrivningPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 30 September 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019.153 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                              eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                       plan@malung-salen.se                                 Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                 Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                    Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2019-09-12 av