Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ändring av del av detaljplan för Kullen&Backen - Transtrands kronopark 1:426 &1:427

Planområdet är beläget ca 200 meter väster om Stöten centrum. Områdens som planändringen avser är i gällande ”detaljplan för Kullen och Backen” med tillhörande tidigare ”Ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen – Transtrands Kronopark 1:427” planlagt för centrum, dock ej hotell (C) respektive handel/hotell (HK).

Syftet med planändringen är att möjliggöra en mer flexibel användning av fastigheten Transtrands Kronopark 1:426 samt möjliggöra att ny bebyggelse kan uppföras närmare fastighetsgränsen inom östra delen av fastigheten för att kunna skapa ett större sammanhängande torg med torgkänsla framför det uppförda hotellet på angränsande fastighet. Användningen centrumändamål, dock ej hotell föreslås därför kompletteras med användningarna bostäder och tillfällig vistelse. Inom Transtrands Kronopark 1:427 föreslås en ökning av byggrätten för att möjliggöra en utbyggnad av det befintliga hotellet.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

Plankarta med planbeskrivningPDF

Utdrag ur registerkartanPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 11 Mars 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019.154 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                             eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                      plan@malung-salen.se                                  Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                   Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2020-02-26 av