Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ändring av BRF Vintergatan 1

Syftet med planförslaget är att tidigarelägga genomförandetiden för den del av planområdet som i gällande plan har en framflyttat genomförandetid. Bakgrunden till detta är att området kommer att kunna försörjas med kommunalt vatten tidigare än förväntat. Innan planändringen antas kommer planområdet att försörjas med kommunalt vatten.

Planändringen syftar även till att högsta antal lägenheter som tillåts i planområdets nordvästra del (a₂) ändras från 6 till 12 lägenheter. Denna ändring har tillkommit efter samrådet.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

Plankarta m beskrivningPDF 


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 13 februari 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:265 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                            eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                      plan@malung-salen.se                                    Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                   Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2019-01-23 av