Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kostnader

Du som ansöker om planläggning ska betala planavgift till byggnadsnämnden. Avgiften ska motsvara byggnadsnämndens självkostnader för att handlägga planen.

Planbesked

Ansökan om att få ta fram en detaljplan görs genom ett planbesked. Kostnaden för granskning av planbeskedet debiteras efter att byggnadsnämnden tagit beslut i ärendet. En kostnad debiteras även för negativt beslut.

 Positivt beslut9 250 kr(0,5*grundbelopp)
 Negativt beslut5 550 kr(0,3*grundbelopp)

Ett beslut om planbesked är en avsiktsförklaring från kommunen och inte ett bindande beslut. Ett positivt beslut garanterar inte att ett planarbete slutar i en antagen detaljplan. Beslutet kan heller inte överklagas.

Detaljplan

Kostnaden för planarbetet beror på flera olika faktorer. En detaljplan som innebär en stor exploatering eller innebär avvägningar mellan flera olika intressen kommer att bli dyrare än en detaljplan för ett avgränsat ändamål. Ett planavtal upprättas efter att beslut om att påbörja detaljplanearbete tagits och koncept till planhandlingar inkommit. I planavtalet fastställs kostnaderna för planarbetet.

Avgiften består av en handläggningsfaktor som är beroende av detaljplanens komplexitet multiplicerad med en grundavgift. Utöver detta tillkommer kostnader om en miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas. Om strandskyddsproblematik förekommer, eller om även upprättande/upphävande av fastighetsplan erfordras, föranleder detta extra handläggningsmoment vilka bidrar till en högre handläggningsfaktor.

Utöver nedanstående kostnader debiteras även för annonsering, större kopieringar, ev. lokalhyror och dylikt. Tillkommer gör även kostnader för konsult som du anlitar för upprättande av planhandlingar.

Grundbelopp: 18 500 kr (2014)

Interpolering mellan nedan angivna handläggningsfaktorer kan förekomma.

 GruppKomplexitetHandläggningsfaktor
 1.Mycket enkelt ärende1,0
  Liten planproblematik, begränsad yta, få sakägare 
 2.Enkelt ärende2,0
  Begränsad planproblematik, begränsad sakägarkrets 
 3.Normalt ärende4,0
  Normal omfattning, inte alltför stort område 
 4.Komplext ärende7,0
  Omfattande planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets 
 5.Mycket komplext ärende10,0
  Ärende med särskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar 
    
  Miljökonsekvensbeskrivning 
  Mindre komplicerad1,0
  Omfattande2,0
Sidan uppdaterad 2014-08-29 av