Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Boendemiljö

I vår bostad vistas vi många timmar om dygnet och stor del av våra liv.
Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt.

En bostad ska ha bra ventilation, tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredställande uppvärmd.

Om du upplever att du har problem i din hyresbostad så ska du först kontakta din fastighetsägare. En fastighetsägare ska se till att fastigheten uppfyller gällande krav. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till Miljökontoret som handlägger bostadsklagomål.

Inomhus kan mögel börja växa om det finns tillgång till fukt, syre och näring. Mögel kan uppkomma vid fuktskador inomhus. Mögel i bostaden kan leda till luftvägsbesvär.

Vid misstanke om mögel: titta efter missfärgningar och lukta när du kommer utifrån.

Om du misstänker att det finns radon i ert vatten eller i ert hus kan du göra mätningar för att säkertsälla att det inte finns för höga radonhalter i luften i huset eller i vattnet. Radonhalt inomhus mäts bäst från och med oktober till och med april.  

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som är osynlig och luktfri. Den finns i mark, luft och vatten. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller till radondöttrar. Radon mäts i enheten "Becquerel per kubikmeter inomhusluft" (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset, byggmaterialet eller vattnet som används i hushållet.

Radon inomhus

Byggmaterial som är baserad på sten (exempelvis betong, tegel och lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Vanligtvis är radiumhalten så låg att radonavgången är betydelselös, men det finns undantag. Alunskifferbaserad lättbetong, även kallad blåbetong, är ett sådant undantag. Blåbetongen användes mellan 1930-talet till 1970-talet. Finns det blåbetong i ytter- och innerväggar samt bjälklag kan radonhalten uppgå till 1000 Bq/m3. Dagens byggmaterial tillverkas utan hög radiumhalt och utgör därmed ingen hög radonrisk.

Radon i vatten

I kommunalt hushållsvatten är det ovanligt med höga radonhalter. Däremot kan vatten från din egen vattentäkt innehålla radon. I dessa fall innebär det även att radon finns inomhus.

Radon i mark

Den vanligaste radonkällan är marken och alla uppvärmda byggnader löper en risk att få in markradon. Radonhaltig jordluft kan komma in i byggnaden genom otätheter mot marken.

Är radon farligt?

Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och på så sätt kommer radonet in i våra lungor. Radon är en hälsorisk då gasen kan ge ökad risk för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i bostäder cirka 500 lungcancerfall årligen. Rökning i kombination med radon ökar risken för lungcancer. (I Strålskyddsmyndighetens undersökning var 90 % av lungcancerfallen rökare.)  

Hur mäter jag om det finns radon?

Du bör mäta radon vid exempelvis husköp, ny-, om-, och tillbyggnad av småhus om du misstänker att huset ligger inom ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blå betong. Du bör även mäta vid förändring av ventilation och uppvärmningssystem.


Temperaturen inomhus ska vara tillfredställd både sommar och vintertid.
Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör lufttemperaturen sommartid inte
överstiga 26 grader och vintertid inte understiga 18 grader. Kyla och
drag kan bero på dålig isolering och otätheter runt fönster och dörrar.

Sidan uppdaterad 2018-09-14 av